Urhu ukhunghannazẹlẹẹ emwan, iyayi kevbe emwin arre vbe orre ọghẹ ẹ vbwo 

Sie sehen diese Seite über das multikulturelle und -sprachliche Graz auf Edo.

IYẸNARRE

Graz Iyẹn Arre kevbe ọghe erre nọgbẹsẹ mwẹẹsẹ. A bọrẹ yaan uhunmwẹzẹ Emur kevbe Oke Schlossberg, Oguotanọkhua nọkotohiniso, nọghare Oke Ogba imiefian kevbe ehe ra ako ugue ọfuemwegbe. Vbuwukporre eha (300 C), ọre emwan nikaro waa ya yẹẹn evbuo na, iyẹn na do gualọ miẹn vbe giere sẹrio.  

EMWAMWAN IWINNA EVBUO:

Graz ore uhunuta oghe Styria ne ore evbuo nokpogieva nokpolose vbe Austria ne agbevbuo nore 292 000. 

Graz vbere ẹvbuo Ẹki nokperreye kevbe Ugha ifiotọ werẹ khinẹ imamasẹ industry sẹhia owa ọkaolotu ne eduẹkihia. Ẹvbuo na ọvbe re Austria uhunmwọnde ne avbẹvbuo ne ototowiẹnrre oghe Eyorpi, ne emwan nisẹrẹ Igbeyaeniyevaikokho (50 million) diahia ra yinhin. Graz remaa emwan nituebe niwinna, ne abọre enẹ keghi mwẹẹn ebasẹ ọghe owa ebe nọgieha nọyose ọna a ghi doo rẹn Graz yii vbe iwinna obo kevbe iruemwinebe. Sẹhia Graz ke ghi evbuo nọfuegbe ẹsẹsẹ, Uyimwen izekha wa kakabo siyo, ehe nadia wa vbe maa, iwinnaegberhamwẹn nogbakhia kevbe emwiniyobo nevbuo waa vbe sọken. 

INIAN URHUKHUNGHAN RA OMUEN URHUKHUNGHAN: 

Graz ke ghi eni nọladian vbuwẹ ẹmwẹn ọ ghẹ Esilovenian nẹdẹ nọre nekhere. Enikaro nii yinẹn Graz vbẹwẹkbo 600 vbe 700 AD ke ghi re urh Eslaviki. Evbie Ebavarii vbe Efranks nii mu lyiya rre vbe orre ererẹn ke ghi do deba iran. Vbenọmakbegbe evbuo eva nikiẹkiẹ re nii na ghi waa konminotọ yaẹn Eslaviki.

Iyẹn omuẹhẹn nagbẹẹn yaa vbe sosẹ wee ke ukpo 1128 gha dee ọre Graz waa yaa rọọ. Vbuwẹ ukpo lyisẹn eva vbukhọnmwẹn, vbukpo 1379 Graz ke ghi doo gha owegie nevbiẹ Ehabsburgsi, dosẹẹ ukpo 1619. Keghẹ ivbie Erenaissansia vbodehen gha dee, ọre Graz waa dokhiẹn ukpẹvbuo nemosẹ rhunmwunda emwin ama uzọgbẹẹn nevbie Itali ya sama oghe ose yeẹ Ogutanokotohinsoo Schlossberg kevbe avbe Owa kpataki nibun. Agharriemiẹn wẹẹ ekhian masẹtin khon iran, sokpan uguemiẹnyii (Ogutanọkotọhinsoo) ke ghii waa fuearan vbe iyoguọ Enapolẹoniki ghi khọn iran. Ama okpa niran sẹtin yaa baa ofumwarangu ke ghi ghaa rẹẹ ẹroro utẹtẹ kevbe ẹgogo utẹtẹ. Avbe amutẹtẹ naa ke ghi doo khiẹn emwin uyi kevbe atẹmu ne Graz.  

EMWIN ARRE VBE ILẸLẸ EVBUO:

Ehe ne avbe arreilele evbuo naa miegbe vbe zọọ ọre Graz ye. Okpẹvbuo naa ke ghi mivẹẹn aguoro vbe uzogbẹẹn ọghe Eromani, Eslaviki, Ehọngerhai kevbe iwinnoke ọghe ivbie Egermani nii iran gbẹnẹ vbe vinọn ughughukhan lelẹ mosemose. Isuiran ore Egotiki, Erenaissasii, Ebarokue, Ogbebarre kevbe avbe amazẹ edafẹn ne iran mamọ kekegbe debaa avbe Owauzọgbẹne nirriegie nidoo sẹtin gie alughaẹn negbe vbe avbe owa nihia. 

Rhunmwunda emwin kpataki nii hia, Eunẹsko keghirrie Graz baa out ehe agbonevbuo arravborre vbukpo 1999. Ahovbagualo ne agbonevbuo arrawborre waa kakabo wegbeserhio doo khiẹn emwin ama ọghe lelevbuo kevbe okarobaevbuo. 

Ẹdenẹrẹ Graz ọre ọgiatowa ra Owuta nee uhunmwevbuọọ arre-orre kevbe Iyayi. Vbkpo 2001 ore hẹẹ Graz Eyropianokaro nolekhemwan ne uhunmwota re Agbonevbuougbee. 

URHUKHUNGHAN: 

Graz ke ghi evbuo urhukhunghan. Evbuo ne ke ghi re ugha ne ehe  ghe urhu orre niko Eyrupia ne ikaroba Eyropo muybọọ nọ rrie atọmu vbe iyobo nọ gha rriẹtin ne emwenotu-urhukhukhughan. Graz mween urhukhunghan nogbera ekigbe siyieha yaen lyisẹn ne emwan zẹlẹ.

Owebe nokaro vbe mwẹn ako newawa nemwan ya zẹ urhẹvbuo orre: Emọ owebenọkaro vbe Graz gha sẹtin zeẹ vbuwẹ urhu igue sugie ra irsenirrovbugie ọghe evbuọvbere, vbene imaemwen ọghe urhuevbibiọmwan rọ nemorriobere vbe evayem igiesugie. 

Iruemwin urhukhughan nana loo emwin iyobo na emwan sẹtin rue urhuovbie mween iyobo owebenoyosẹ oghe Graz. Owebe igbemwinrrimaa kevbe itemwenrrimaa, irhuemwin vbe uhurebo kevbe Amerika, Eromanisi kevbe Eslavoniki mween urhukhunghan ọghe orre eweva. Rhunmwunda aho vbe agualo ne iruemwinurhukhunghan nemwen na doo gha loo avbe emwin iyobo vbe iruemwin urhu kpataki, ọre Owebenọyosẹ ọghe iruemwinurhukhughan ke ghi do khin ehe nana maa avbe etisa owebenogieva ne ọre owebenọyosẹ. Zevbenẹ iruemwinurhukhughan khin ne ivbie Graz ọre esuku GIBS urhunọyanọkpa na ruẹ ke ghi mugbọọ ehe nọ gha sẹtin rrie iyobo ne iruemwin kevbe gha zẹlẹ urhukhughan. Sẹhia, Graz ke ghi ehe ra owa ne Styria ako ne irhuemwin ẹsẹsemwẹnsẹ, nọghaere ke re iyobo nemwin aguakpagbe kevbe alaghodaro oghe iruemwin kevbe imamwin urhukhughan vbevbuo. 

Übersetzung: Jane Ehigie