گراتس بمثابه مکان زبانها

Sie sehen diese Seite über das multikulturelle und -sprachliche Graz auf Farsi.

گراتس چند زبانی و چندین فرهنگی

این شهر که گرداگرد صخره های پر شیب شلس برگ ودر کنار رودخانه مور قرار گرفته دارای سابقه تاریخی ۵ هزار ساله میباشد ۰در مرکزگراتس ودر دامنه شلس برگ بتازگی اثار بناهای مسکونی که مربوط به دوران سنگ مس یعنی حدود۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح  میباشند یافته شده اند۰درزمان حال گراتس مرکز استان اشتایر مارک ودومین شهر بزرگ اطریش ومکان اقتصادی  جنوب شرقی کشور است که بعنوان دروازه به منطقه اقتصادی جنوب شرقی اروپا ودر برگیرنده۵۰ میلیون انسان دارای نقش مهمی میباشد ۰شاغلین در گراتس در سطح  بالای علمی وفنی قرار دارند ویک چهارم از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند ۰گراتس جایگاه کارخانه دار ها وتجار با اعتبارجهانی میباشد و شهریست که از امنیت فراوان بر خورداراست۰جمعیت۲۹۲۰۰۰ نفری گراتس دارای بهترین امکانات تحصیل وفراگیری میباشند واز موقعیت خوب در زمینه مسکن وسکونت  بهره ور بوده وصاحب تامینات وخدمات پزشکی در سطح عالی وشبکه اجتماعی وسیعی مباشند ۰ریشه های چند زبانی ۰شهر گراتس با نام خود نشانگر ریشه های زبانهای گوناگون میباشد ۰این نام برمیگردد به لغت گرادس درزبان اسلو ونی که معنی برج کوچک میدهد ۰بین قرون ۶و۸ در این منطقه اسلاو ها سکونت داشتند که از قرن هشتم به بعد آنان جذب  بایری ها و فرانک ها شده وبه مسیحیت گرویدند ۰در سال ۱۱۲۸ برای اولین بار اسم گراتس در اسناد  نامیده شده است۰ دوقرن ونیم بعد ازآن یعنی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۶۱۹ گراتس مقر ها بسبورگ هاگردید ۰در سده ها ی متعاقب آن معماران ایتالیائی شهر را با فرهنگ  ساختمانی خود انگ زدند ۰آنها قلعه رنسانس پر عظمتی  رابنا نمودند که در جریان جنگ های ناپلئون ویران گردید بدون آنکه مستقیما مورد تهاجم قرار گرفته باشد ۰شهروندان گراتس ولیکن با خریدن برج ساعت وبرج زنگ آنها رااز تخریب نجات دادند ۰این ها امروزه بعنوان علامت ونشانه شهر گراتس می باشند ۰سنت چند فرهنگی ۰گراتس دریک نقطه تلاقی فرهنگ های اروپایی قرار گرفته است ۰در اینجا تاثیرات فرهنگ های رومی و اسلاوی و همچنین مجاری و طبیعتا آلمانی  آلپی  توانستند با یکدیگر ترکیب شده وماهیت ویژه خود را تشکیل دهند ۰برای پوینده ای که در قسمت قدیمی شهر به گردش میرود  لازم به تذکراست که قسمت قدیمی شهر بزرگترین مجموعه بسته را در مناطق آلمانی زبان تشکیل می دهد و او می تواند شاهد این ویژگی در بنا های گوتیک  رنسانس   باروک ومکتب تاریخی[ هیستوریسم] وهنر نو سبک نو

باشد۰این بخش قدیمی بی نظیر شهر که در آن معماری جدید با تقابل محتاطانه رخنه کرده طبق تصمیم سازمان یونسکو در روز اول دسامبر ۱۹۹۹ در لیست  میراث فرهنگی جهان پذیرفته شد ۰در آن سنت چند فرهنگی وسیاسی شهردرک میگردد۰امروزه شهرگراتس محلی است برای همایش بین المللی ودیداروگفتگو های میان فرهنگی ومیان مذهبی ۰درسال۲۰۰۱ این شهربا

تایید سازمان  ملل بعنوان اولین شهرحقوق بشر اروپا اعلام گردید ۰درسال ۲۰۰۳گراتس پایتخت فرهنگی اروپا شد۰چند گونگی زبان : گراتس شهری است که در آن چند زبانی با اهمیت تلقی میشود ۰این شهر مقر مرکز اروپای زبانهای مدرن وابسته به شورای اروپا میباشد که وظیفه اصلی آن گسترش وجاگیر ساختن تفکر چند زبانی در میان کشورهای عضومیباشد۰درخیابان های شهر به بیش از ۱۵۰ زبان صحبت میشود ۰در مدارس گراتس می توان بطور منظم ۱۵زبان فراگرفت و۱۷زبان هم به زبان مادری برای مهاجرین در مدارس تدریس می گردد۰درموسسه علوم ترجمه در دانشگاه کارل فرانسنس وهمچنین درموسسات فراگیری زبان وادبیات انگلیسی وامریکای وادبیات وزبانهای رومانیستی که دا رای ریشه لاتینی میباشد و زبان وادبیات اسلاوی میتوان۱۲زبان فراگرفت ۰ترف پونکت اشپراخن   مرکززبان جمع گرائ وتعلیم و تربیت تخصصی وابسته به دانشگاه گراتس اهمیت زیادی برای گسترش چند زبانی قایل است ۰زبان هاهمچنین مرکز ثقل دو مدرسه عالی تعلیم وتربیت شهرگراتس می باشند ومدرسه گ ی ب اس [گیبس]  که در آن به دو زبان تدریس می گرددهم بدنبال این هدف است که تدریس وفراگیری وارتباطات به چندین زبان انجام گیرند ۰قطب علمی زبانها در اطریش   [او اس تس][ که درشهر گراتس مستقر است هم سعی وهمت خود را بر گسترش وتکامل درجهت فراگیری وتدریس زبانهای مختلف گذارده است۰

 

Übersetzung: A.Roostazadeh und M. Niroumandpour