گراتس بمثابه مکان زبانها

Sie sehen diese Seite über das multikulturelle und -sprachliche Graz auf Farsi. گراتس چند زبانی و چندین فرهنگی

این شهر که گرداگرد صخره های پر شیب شلس برگ ودر کنار رودخانه مور قرار گرفته دارای سابقه تاریخی ۵۰۰۰ هزار ساله میباشد ۰در مرکزگراتس ودر دامنه شلس برگ بتازگی اثار بناهای مسکونی که مربوط به دوران سنگ مس یعنی حدود۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح  میباشند یافته شده اند۰درزمان حال گراتس مرکز استان اشتیر مارک ودومین شهر بزرگ اطریش ومکان اقتصادی  جنوب شرقی کشور است که بعنوان دروازه به منطقه اقتصادی جنوب شرقی اروپا ودر برگیرنده۵۰ میلیون انسان دارای نقش مهمی میباشد ۰شاغلین در گراتس در سطح  بالای علمی وفنی قرار دارند ویک چهارم از انها دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند ۰گراتس جایگاه کارخانه دار ها وتجار با اعتبارجهانی میباشد و شهریست که از امنیت فراوان بر خورداراست۰جمعیت۲۵۰۰۰۰ نفری گراتس دارای بهترین امکانات تحصیل وفراگیری میباشند واز موقعیت خوب در زمینه مسکن وسکونت  بهره ور بوده وصاحب تامینات وخدمات پزشکی در سطح عالی وشبکه اجتماعی وسیعی مباشند ۰ریشه های چند زبانی ۰شهر گراتس با نام خود نشانگر ریشه های زبانهای گوناگون میباشد ۰این نام برمیگردد به لغت گرادس درزبان اسلو ونی که معنی برج کوچک میدهد ۰بین قرون ۶ و۸ در این منطقه اسلاو ها سکونت داشتند که از قرن هشتم به بعد انان جذب  بایری ها و فرانک ها شده وبه مسیحیت گرویدند ۰در سال ۱۱۲۸ برای اولین بار اسم گراتس در اسناد  نامیده شده است۰ دوقرن ونیم بعد ازان یعنی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۶۱۹ گراتس مقر ها بسبوگ هاگردید ۰در صدها ی متعاقب ان معماران ایتالیائ شهر را با فرهنگ  ساختمانی خود انگ زدند ۰انها قلعه رنسانس پر عظمتی  رابنا نمودند که در جریان جنگ های ناپلئون ویران گردیدبدون انکه مستقیما مورد تهاجم قرار گرفته باشد ۰شهروندان گراتس ولیکن با خریدن برج ساعت وبرج زنگ انها رااز تخریب نجات دادند ۰این ها امروزه بعنوان علامت ونشانه شهر گراتس مباشند ۰سنت چند فرهنگی ۰گراتس دریک نقطه تلاقی فرهنگ های اروپائ قرار گرفته است ۰در اینجا تاثیرات فرهنگ های رومی و اسلاوی و همچنین مجاری و طبیعتا المانی  الپی  توانستند با یکدیگر ترکیب شده وماهیت ویژه خود را تشکیل دهند ۰پوینده ایکه در قسمت قدیمی شهر بگردش میرود  لازم بتذکراست که قسمت قدیمی شهر بزرگترین مجموعه بسته را در در مناطق المانی زبان تشکیل میدهد میتواند شاهد این ویژگی در بنا های کوتیک   رنسانس   باروک ومکتب تاریخی  ] هیستوریسم[ و  وهنر نو سبک نو

باشد۰این بخش قدیمی بی نظیر شهر که در ان معماری جدید با تقابل محتاطانه رخنه کرده طبق تصمیم سازمان یونسکو در روز اول دسامبر ۱۹۹۹ در لیست  میراث فرهنگی جهان پذیرفته شد ۰سنت چند فرهنگی وسیاسی شهردرک میگردد۰امروزه شهرگراتس محلی است برای هم ایش بین المللی ودیداروگفتگو های میان فرهنگی ومیان مذهبی ۰درسال۲۰۰۱ این شهربا

تایید سازمان  ملل بعنوان اولین شهرحقوق بشر اروپا اعلام گردید ۰درسال ۲۰۰۳گراتس پایتخت فرهنگی اروپا شد۰چند گونگی زبان   گراتس شهری است که در ان چند زبانی با اهمیت تلقی میشود ۰این شهر مقر مرکز اروپای زبانهای مدرن وابسته به شورای اروپا میباشد که وظیفه اصلی ان گسترش وجاگیر ساختن تفکر چند زبانی در میان کشورهای عضومیباشد۰درخیابان های شهر به بیش از ۱۰۰ زبان صحبت میشود ۰در مدارس گراتس میتوان بطور منظم ۱۵زبان فراگرفته و۱۷زبان هم بزبان مادری برای مهاجرین در مدارس تدریس میگردد۰درموسسه علوم ترجمه در دانشگاه کارل فرانسنس وهمچنین درموسسات فراگیری زبان وادبیات انگلیسی وامریکای وادبیات وزبانهای رومانیستی که دا رای ریشه لاتینی میباشد و زبان وادبیات اسلاوی میتوان ۱۲زبان فراگرفت ۰ترف پونکت اشپراخن   مرکززبان جمع گرائ وتعلیم و تربیت تخصصی وابسته به دانشگاه گراتس   اهمیت زیادی برای گسترش چند زبانی قایل است ۰زبان هاهمچنین مرکز ثقل دو مدرسه عالی تعلیم وتربیت شهرگراتس میباشند ومدرسه گ ی ب اس  ]گیبس[  که در ان بدو زبان تدریس میگرددهم بدنبال این هدف است که تدریس وفراگیری وارتباطات به چندین زبان انجام گیرند ۰قطب علمی زبانها در اطریش   ]او اس تست[ که درشهر گراتس مستقر است هم سعی وهمت خود را بر گسترش وتکامل درجهت فراگیری وتدریس زبانهای مختلف گزارده است۰

 

Übersetzung: A.Roostazadeh und M. Niroumandpour